Algemene Voorwaarden HOUSE4GREEN

‘HOUSE4GREEN’;
Christiaan van der Aalaan 8, 5062EN Oisterwijk, The Netherlands (Postadres);
Telefoonnummer: +31 (0)132220120 (Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
E-mailadres: info@groen-huis.nl
KvK-nummer: 85158402

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HOUSE4GREEN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden HOUSE4GREEN en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Wanneer door HOUSE4GREEN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HOUSE4GREEN zijn vrijblijvend en HOUSE4GREEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door HOUSE4GREEN, HOUSE4GREEN is gerechtigd bestellingen te weigeren / annuleren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 HOUSE4GREEN kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren en afmetingen van de producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Ook de percentages van begroeiing en onkruid, evenals de hoeveelheid soorten, zijn gemiddelden over grotere hoeveelheden.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is HOUSE4GREEN daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HOUSE4GREEN anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien HOUSE4GREEN haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van HOUSE4GREEN om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is HOUSE4GREEN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door HOUSE4GREEN.

Artikel 4. Levering

4.1 De door HOUSE4GREEN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending of op een later moment indien dit tussen de klant en HOUSE4GREEN is afgesproken.

4.3 HOUSE4GREEN is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4.4 Bij zet / invoer / schrijf of rekenfouten kan HOUSE4GREEN een koop ongedaan maken.

5 Adviezen

5.1 Door HOUSE4GREEN verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. HOUSE4GREEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de Koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van een door HOUSE4GREEN tot stand gebracht ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de Koper voorgeschreven materialen is Koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de Koper is bestemd.

5.2 In het geval bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van ontwerpen die niet door of namens HOUSE4GREEN zijn gemaakt, neemt HOUSE4GREEN alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de Overeenkomst en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de Koper zijn voorgeschreven.

5.3 De Koper is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Koper zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.

5.4 HOUSE4GREEN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de Koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

5.5 Koper dient zich te houden aan bij de levering aan hem gegeven aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen en veiligheids- of andere voorschriften met betrekking tot het gebruik en de doeleinden van de producten.

6 Emballage

6.1 Eventuele emballagekosten worden de Koper aanvullend in rekening gebracht.

6.2 Gebruikte emballage wordt door HOUSE4GREEN niet teruggenomen.

6.3 De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van HOUSE4GREEN.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant (indien de klant particulier is en de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
– de goederen die speciaal voor de klant zijn besteld bij de leverancier of fabriek.
– de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden
– ‘levende’ producten, zoals Sedum matten en van planten voorziene cassettes.
– deel van bestelling die als ‘reserve’ zijn aangeschaft, zoals een teveel aan substraat, grind of doek.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HOUSE4GREEN retourneren, conform de met de ondernemer te bespreken, redelijke en duidelijke instructies en retouradres.

7.4 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan HOUSE4GREEN en binnen ditzelfde termijn retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan HOUSE4GREEN heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

7.6 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal HOUSE4GREEN dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door HOUSE4GREEN. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

8.3 Bij beschadiging van het product en/of verpakking door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.

9.2 De goederen die speciaal voor de klant zijn besteld bij de leverancier of fabriek.

9.3 De goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden

9.4 ‘Levende’ producten, zoals Sedum matten en van planten voorziene cassettes.

9.5 Deel van bestelling die als ‘reserve’ zijn aangeschaft, zoals een teveel aan substraat, grind of doek.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door HOUSE4GREEN in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HOUSE4GREEN totdat de klant hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Artikel 11 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HOUSE4GREEN geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. HOUSE4GREEN garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Een tekortkoming kan niet aan HOUSE4GREEN of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HOUSE4GREEN geen invloed kan uitoefenen en waardoor HOUSE4GREEN niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HOUSE4GREEN in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HOUSE4GREEN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HOUSE4GREEN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. HOUSE4GREEN is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van HOUSE4GREEN, daarnaast is HOUSE4GREEN slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.

13.2 HOUSE4GREEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt HOUSE4GREEN alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.

13.3 HOUSE4GREEN is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

13.4 HOUSE4GREEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HOUSE4GREEN is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5 Indien HOUSE4GREEN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HOUSE4GREEN beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door HOUSE4GREEN aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat HOUSE4GREEN overeenkomstig de verzekering draagt.

13.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens HOUSE4GREEN vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

13.7 HOUSE4GREEN neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten / elektriciteitsvoorziening waarop producten door HOUSE4GREEN geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

13.8 HOUSE4GREEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

13.9 De klant is zelf verantwoordelijk voor de berekening/bekendheid of de dakconstructie zwaar genoeg is en de kwaliteit voldoende is, voor het aan te leggen groen dak systeem.

13.10 HOUSE4GREEN neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat aan het gebouw door bijvoorbeeld wortelgroei en/of gewicht. Om dit te voorkomen moet er bij bitumen daken gebruik gemaakt worden van een wortelwerende folie en moet bekend zijn welk gewicht het dak kan dragen. Deze gegevens staan vermeld op de bouwtekening of zijn achteraf te berekenen door een constructeur.

Artikel 14 – Reclamaties

14.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient HOUSE4GREEN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HOUSE4GREEN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

14.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

14.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij HOUSE4GREEN.

14.5 HOUSE4GREEN neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door HOUSE4GREEN aanbevolen.

14.6 HOUSE4GREEN verleent een garantie van 2 jaar op de niet levende producten. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door schade / een defect die is veroorzaakt is buiten de macht van HOUSE4GREEN. Eventuele kosten voor materiaal inhuur om de defecte producten te herstellen zijn voor rekening van de klant.

14.7 Noch de leverancier noch HOUSE4GREEN zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

14.8 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de producten of een onderdeel ervan. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de producten voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

14.9 HOUSE4GREEN is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals het weer, onderhoud, voeding en/of vogels.

14.10 Wanneer HOUSE4GREEN montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen:
– het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
– het draagvlak dient van goede kwaliteit te zijn en sterk genoeg om de constructie te dragen;
– extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant;
– wanneer het draagvlak niet voldoet aan de eisen die HOUSE4GREEN gesteld heeft in de overeenkomst, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten hangen af van de hoogte van het montage bedrag.

Artikel 15 – Privacy

15.1 De gegevens en informatie die de klant aan HOUSE4GREEN verstrekt, zal HOUSE4GREEN zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. HOUSE4GREEN mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

15.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak HOUSE4GREEN gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en HOUSE4GREEN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HOUSE4GREEN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

15.3 HOUSE4GREEN behoudt zich het recht voor om per email een recensie uitnodiging, herinnering of belangrijke (onderhouds-)informatie te sturen naar haar klanten.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.